Persbericht

cd&v kiest voor hervormingen en structurele maatregelen om gezinnen, alleenstaanden en ondernemingen te beschermen

Vice-eersteminister en Minister van Financiën Vincent Van Peteghem is tevreden dat de Federale Regering, mede onder zijn impuls, een begrotingsakkoord heeft gevonden met aandacht voor hervormingen en structurele maatregelen die onze gezinnen, alleenstaanden en ondernemingen ondersteunen, zowel op korte als lange termijn. Zo werd beslist om een eerste belangrijke stap te nemen in de bredere fiscale hervorming.

We worden vandaag geconfronteerd met een opeenvolging en overlapping van een energie-, koopkracht- en gezondheids-, die onze samenleving en economie stevig onder druk zetten. Op zo’n moment kijken onze gezinnen, alleenstaanden en ondernemers terecht naar de politiek. De federale regering toonde zich tijdens deze begrotingsopmaak dan ook opnieuw bereid om fiscale en financiële maatregelen te nemen die mensen en ondernemingen ondersteunen. Dit binnen een geloofwaardig traject richting een duurzame begroting op de lange termijn.

Voor Minister Van Peteghem was het cruciaal dat de koopkracht van onze gezinnen en alleenstaanden wordt versterkt zonder de concurrentiekracht van onze ondernemingen te ondermijnen. Want we kennen een lange crisis en weten niet hoelang deze crisis kan duren. We waren het dan ook aan onszelf en de komende generaties verplicht om meer te zijn dan een crisisregering. Naast maatregelen op korte termijn moest voor cd&v ook werk gemaakt worden van structurele maatregelen en hervormingen op lange termijn.

Het Regeerakkoord bepaalt dat Minister Van Peteghem een bredere fiscale hervorming dient voor te bereiden. En dat deed hij met de lancering van de blauwdruk deze zomer. Maar Minister Van Peteghem gaat verder. Want de fiscale hervorming is de beste garantie om de koopkracht van onze gezinnen en alleenstaanden en concurrentiekracht van onze ondernemingen op lange termijn te beschermen. Veel mensen die vandaag aan de slag zijn, hebben het gevoel dat werken steeds minder loont. Daarom moet het nettoloon omhoog. Daarom zetten we een eerste stap in de bredere fiscale hervorming.

Mensen mogen die belastingverlaging nog deze legislatuur verwachten. Minister Van Peteghem zal tegen 1 december een ontwerp naar de regering brengen waar werk wordt gemaakt van de belastingvrije som, in combinatie met de werkbonus of een belastingkrediet. Zo zorgen we voor een structurele versterking van de koopkracht van de mensen.

Binnen de contouren van die eerste stap van fiscale hervorming wordt ook werk gemaakt van een gezondheidsshift. Met de opbrengst van de accijnzen op tabaksproducten en vape-producten, kan de btw op groenten en fruit naar 0% verlaagd worden. Een voorstel dat recht uit de blauwdruk van Minister Van Peteghem komt en tegen eind dit jaar aan de regering zal worden voorgelegd.

Onder impuls van Minister Van Peteghem werd de btw op gas en elektriciteit begin dit jaar tijdelijk verlaagd tot 6%. Die btw-verlaging levert aan de huidige marktprijzen een korting  op van 1.000 euro per jaar op de elektriciteits- en gasfactuur van een gezin of alleenstaande. De accijnshervorming van Minister Van Peteghem zorgt nu voor een permanente verlaging van de btw op energie naar 6% met een duurzame financiering.

Het basispakket energie zal ook in januari, februari en maart 2023 van kracht zijn. Net zoals in november en december 2022 gaat het om een ondersteuning van maximaal 196 euro per maand. Zo begeleiden we onze gezinnen en alleenstaanden de winter door. Ook het sociaal tarief wordt verlengd.

Uiteraard hebben we ook voldoende aandacht voor onze ondernemingen, de motoren van werkgelegenheid en economische groei. We voorzien voor een deel van de patronale RSZ-bijdragen een eenmalig afstel voor de eerste twee kwartalen van 2023 en een eenmalig uitstel voor de laatste twee kwartalen. Deze regeling geldt ook voor de non-profitsector. Daarnaast verlengen we de verlaging van accijnzen naar het Europees minimum op aardgas en elektriciteit voor ondernemingen tot eind maart 2023.

Voor cd&v was het cruciaal dat we onze gezinnen bleven beschermen doorheen deze crisis, en dat er werk werd gemaakt van een duurzame en geloofwaardige begroting die onze kinderen en kleinkinderen niet met een budgettaire kater opzadelt.

  • Daarom werd op vraag van cd&v een begroting opgemaakt voor 2023 én 2024. Zo pakken we de budgettaire uitdaging aan met de blik op de toekomst.
  • En is het belangrijk dat iedereen een eerlijke bijdrage levert naargelang draagkracht.

Wanneer energiebedrijven in crisistijd onverwacht en onbedoeld overwinsten maken, is het dus maar fair om deze terug te laten vloeien naar onze gezinnen en alleenstaanden die het financieel moeilijk hebben. Minister Van Peteghem is daarom steeds voorstander geweest van een overwinstregeling voor energiebedrijven, maar ijverde tegelijk voor juridische degelijkheid. Het had geen zin om een regeling uit te werken die enkele weken later door de rechtbank zou worden vernietigd. De Europese Verordening biedt dat stabiel juridisch kader. Minister Van Peteghem is tevreden dat binnen dit kader een overwinstregeling op Belgisch niveau werd uitgewerkt.

Minister Van Peteghem maakt ook een einde aan het fiscaal voordeel op tweede woningen. Vandaag wordt nog steeds een fiscaal voordeel gegeven aan wie een lening aangaat om een tweede, derde, vierde, etc. woning, terwijl dit niet het geval is voor de eerste eigen woning. Binnenkort komt er een einde aan deze onrechtvaardige fiscale uitzondering.

Voor Minister Van Peteghem is het belangrijk dat grote multinationale ondernemingen, net zoals iedereen, hun eerlijke bijdrage leveren. Daarom wordt beslist om in afwachting van de internationale minimumbelasting voor multinationals reeds een eerlijke bijdrage te vragen van deze ondernemingen.

Het fiscaal stelsel van auteursrechten wordt hervormd om fraude en misbruik uit het systeem te halen. Zo waren de aangiften in de personenbelasting de jongste tien jaar vertienvoudigd. Vanaf 2024 wordt het systeem hervormd en beschermd voor de beroepscategorieën die er écht recht op hebben.

En ten slotte wordt er ook bespaard op het politiek apparaat. Zo leveren ministers en staatssecretarissen 8% van hun wedde in, worden de partijdotaties bevroren en wordt er bespaard op de werking van de senaat.

Naast een versteviging en bescherming van de koopkracht van onze gezinnen, zet cd&v ook prioritair in op een slagkrachtig veiligheidsapparaat en een toegankelijke en performante gezondheidszorg.

Zo haalde cd&v de nodige budgetten binnen om het sectoraal akkoord voor de politie uit te voeren en te financieren, een akkoord dat Minister Verlinden als eerste minister sinds 20 jaar kon afsluiten. Dat betekent voor onze politieagenten 160 euro bruto extra per maand. Daarnaast zullen lokale besturen ook volgend jaar kunnen rekenen op een tegemoetkoming van de federale overheid voor de NAVAP-regeling en wordt de dotatie voor de lokale hulpverleningszones opgetrokken.

Er worden extra middelen geïnvesteerd in de strijd tegen de drugshandel en de georganiseerde criminaliteit. En ook de strijd tegen fiscale fraude wordt versterkt met extra mankracht binnen de opsporingsdiensten van de FOD Financiën.

Ten slotte worden verschillende maatregelen genomen om mensen aan het werk te krijgen en te houden, de aantrekkelijkheid van het zorgberoep te verhogen, de sociale economie te bevorderen en de strijd tegen de sociale fraude op te voeren.

 

« We staan allemaal samen voor uitdagende tijden. Daarom is het noodzakelijk dat we onze gezinnen, alleenstaanden en ondernemingen tonen dat we beleid nemen met impact, beleid dat hen beschermt tegen opeenvolgende crisissen. Harde tijden leveren soms harde discussies op, maar ik ben tevreden dat deze regering kiest voor structurele maatregelen en hervormingen om bescherming te bieden op lange termijn. We vragen bijdragen van de sterkste schouders en beschermen hen die het vandaag het meest nodig hebben. »

Vice-eersteminister en minister van Financiën, bevoegd voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding en de Nationale Loterij