Persbericht

Minister Van Peteghem neemt fiscale steunmaatregelen voor gezinnen en ondernemers

De Federale Regering lanceert vandaag een nieuw pakket aan steunmaatregelen. Binnen dat pakket zorgt Minister van Financiën Van Peteghem voor verschillende fiscale maatregelen. De maatregelen zijn nodig om onze gezinnen en gezonde bedrijven door deze crisis te loodsen.

“Het is mijn prioriteit om onze gezinnen en gezonde ondernemingen te beschermen tegen de impact van de crisis. Dat zijn we hen verschuldigd voor de enorme inspanningen die ze leveren. Daarom verlengen we vandaag een groot pakket steunmaatregelen, met ook verschillende doeltreffende fiscale maatregelen. Ondertussen werkt de Regering verder aan een exitplan. Een plan waarin de steunmaatregelen op een doordachte manier worden vervangen door gerichte herstelmaatregelen op maat van de verschillende sectoren.”

Vincent Van Peteghem, Minister van Financiën

 

Thuiswerk wordt fiscaal voordeliger

De coronacrisis zorgde ervoor dat veel mensen voor het eerst kennismaakten met thuiswerk. Verschillende bedrijven en organisaties geven aan dat ze die trend ook na de coronacrisis wensen verder te zetten, al dan niet in combinatie met regulier kantoorwerk. Daarom veralgemenen we de niet-belasting van de tegemoetkoming van werkgevers in het kader van thuiswerk.

Wie op structurele basis van thuis uit werkt en daarvoor kosten maakt, zal ook na de coronacrisis kunnen rekenen op een maandelijkse belastingvrije tegemoetkoming van maximaal 129,48 euro, wanneer de werkgever daarmee instemt en aan bepaalde voorwaarden voldoet. De werkgevers zullen op hun beurt ook belastingvrij kantoormeubelen en -materiaal ter beschikking kunnen stellen aan hun werknemers en/of het professioneel gebruik van hun privé-materiaal belastingvrij compenseren.

De maximale thuiswerkvergoeding zal voor het tweede kwartaal van 2021 ook tijdelijk worden verhoogd zodat deze beter overeenkomt met de reële kosten die zij maken. Voor werknemers en bedrijfsleiders gaat het om een verhoging van 129,48 euro naar 144,31 euro. Voor ambtenaren wordt de thuiswerkvergoeding verdubbeld van 20 euro tot 40 euro.

Belastingvoordeel voor wie handelshuur kwijtscheldt

Een belangrijke maandelijkse kost voor tal van kleine handelaars en horeca-uitbaters is de handelshuur. Die structurele kost blijft doorlopen ook wanneer men geen inkomsten heeft. We willen de verhuurders van panden bestemd voor professioneel gebruik met een fiscaal voordeel overtuigen om de huur van deze panden volledig of grotendeels kwijt te schelden door hen een belastingvermindering van 30% op de kwijtgescholden huur te bieden. Zo krijgen de huurders, o.a. winkel- en horeca-uitbaters, die werden getroffen door een verplichte sluiting, de nodige ademruimte om deze crisis gezond door te komen. De maatregel zal gelden voor de maanden maart, april en mei 2021.

Vrijstelling regionale en lokale Covid-19-steun

Burgers en ondernemingen konden de afgelopen maanden niet enkel rekenen op steun van de federale overheid maar ook op steun van onze regionale overheden en lokale besturen. Het is duidelijk dat deze maatregelen ook na 31 maart nog hun nut nog zullen bewijzen, daarom verlengen we de fiscale vrijstelling op die maatregelen tot eind 2021.

Tax Shelter Covid-19: golf 2

De Coronacrisis heeft een bijzondere impact op ondernemingen. Ze zagen hun omzet sterk dalen, vaak met solvabiliteitsproblemen als gevolg. Om belastingplichtigen aan te moedigen zich in te schrijven op kapitaalsverhogingen van ondernemingen die geconfronteerd zijn met een belangrijke negatieve impact op hun omzet, voerde de federale regering de tijdelijke ‘corona tax shelter’ in. Die biedt de inschrijvers een tijdelijke belastingvermindering van 20%.

Vandaag hernemen we deze maatregel voor ondernemingen die geconfronteerd worden met een omzetverlies van meer dan 30% in de periode van 2/11/2020 tot 31/12/2020, zodat ook de gevolgen van de tweede golf deels kunnen worden opgevangen. Deze maatregel zal gelden tot 31/08/2021.

Tax Shelter Start/Scale-up: informatiecampagne

Voor start-ups en scale-ups bestaat een specifieke fiscale steunmaatregel “Tax Shelter Starters” en “Taks Shelter Groeibedrijven” waar een belastingvermindering tot 45 % toegekend kan worden aan inschrijvers op kapitaalverhogingen. De regering zal de maatregel Tax Shelters Starters en Groeibedrijven actief promoten opdat ondernemers en kapitaalverstrekkers goed geïnformeerd zijn over deze steunmaatregelen om de investeringscapaciteit en solvabiliteit van onze starters en groeiondernemingen te versterken.

Afschaffing decembervoorschot btw & bedrijfsvoorheffing

De decembervoorschotten voor BTW en de Bedrijfsvoorheffing hebben een belangrijke impact op de liquiditeit van ondernemingen. Vorig jaar beslisten we een schrapping voor het betalen van de BTW decembervoorschotten 2020. Vandaag bevestigen we de structurele afschaffing van dit BTW voorschot en tevens het voorschot inzake bedrijfsvoorheffing. Op die manier hopen we de liquiditeit van de ondernemingen te verbeteren alsook het aangifte- en betalingsproces te verduidelijken en te vereenvoudigen.

Harmoniseren interesten naar het voorbeeld van de inkomstenbelastingen

De nalatigheids- en moratoriuminteresten inzake BTW zijn niet meer in overeenstemming met de langdurige lage rente. Ze kunnen oplopen tot 9,6% op jaarbasis waardoor ze een onevenredige impact kunnen hebben op onze ondernemingen. Daarom schalen we alle nalatigheids- en moratoriuminteresten gelijk naar het voorbeeld van de inkomstenbelastingen. Deze maatregel geldt voor het tweede kwartaal.

Harmonisering teruggave btw

Om de liquiditeit van onze ondernemingen te ondersteunen en binnenlandse belastingplichten gelijk te behandelen als buitenlandse belastingplichtigen worden de drempelbedragen voor de vraag tot teruggave van btw gelijkgeschakeld. Het maandelijkse en jaarlijkse drempelbedrag wordt geharmoniseerd naar 50 euro. Het driemaandelijkse drempelbedrag naar 400 euro.

Transformatiefonds

Het transformatiefonds zal 750 miljoen euro in de economische relance en de duurzame transitie van onze Belgische economie. Het relanceluik, goed voor 500 miljoen, zal ondernemingen op korte termijn steun bieden om hun solvabiliteit te versterken en focust op het herstel van de Belgische bedrijven na de corona crisis. Op lange termijn blijft dit fonds bestaan als een evergreen en zal investeren in bedrijven die bijdragen aan het economische herstel van onze economie op vlak van productiviteit, mobiliteit, digitalisering en inclusie.

Een apart deelfonds van 250 miljoen zal ingezet worden om te investeren in de ecologische transitie. We willen een hefboom creëren met het fonds door ook privaat kapitaal te laten investeren in het fonds. Zo versterken we de impact van het fonds en geven we iedereen de kans om mee te investeren in het België van morgen.

 

Meer info over de steunmaatregelen?
https://www.premier.be/nl/federale-regering-verlengt-en-breidt-steunpakk...