Persbericht

Begrotingsoefening toont respect voor wie werkt en gewerkt heeft, voor wie onze veiligheid verzekert én voor de Europese regels

Vice-eersteminister en minister van Financiën Vincent Van Peteghem is tevreden dat de Federale Regering een akkoord heeft bereikt dat respect toont voor wie werkt en gewerkt heeft en dat de begroting op koers houdt. Onder impuls van cd&v besloot de regering extra te investeren in veiligheid, het stimuleren van de noodzakelijke renovatiegolf in ons land en het beheersen van de asielcrisis.

“De inspanningen die we tijdens deze begrotingsopmaak leveren, zijn cruciaal om geloofwaardig te zijn en te blijven tegenover Europa. Sommigen wilden onder de lat gaan, maar dat zou onverantwoord zijn. Tegelijk was het voor mij en mijn partij cruciaal dat onze gezinnen en alleenstaanden daar niet de rekening voor mochten gepresenteerd krijgen. En ook daar zijn we in geslaagd. We vragen een extra inspanning van de sterkste schouders en kunnen extra investeren in nabije veiligheid, de strijd tegen drugs, het beheersen van de asielcrisis en de noodzakelijke renovatiegolf. Dat is gewoon een kwestie van respect. Respect voor wie werkt en gewerkt heeft. Respect voor wie onze veiligheid verzekert.”

Vice-eersteminister en minister van Financiën, bevoegd voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding en de Nationale Loterij

De regering zal een extra inspanning leveren van 1,2 miljard euro, bovenop de inspanning die reeds in de begrotingsopmaak van vorig jaar werd beslist. Op nadrukkelijke vraag van cd&v en minister Van Peteghem werd in de context van deze inspanning gekozen voor maatregelen die werkende en gepensioneerde gezinnen en alleenstaanden niet raken.

We vragen daarom een bijdrage van de sterkste schouders en verscherpen verschillende controle- en antimisbruikmaatregelen in de strijd tegen belastingontwijking en -ontduiking.

We versterken en verstrengen de kaaimantaks om de vlucht richting belastingparadijzen verder aan banden te leggen en iedereen een eerlijke bijdrage te laten leveren. We nemen hiervoor als leidraad de aanbevelingen van het Rekenhof.

We verstrengen de voorwaarden om een vastgoedbeleggingsfonds aan te houden en sluiten op die manier een fiscale achterpoort waarbij deze fondsen slechts voor een heel korte tijd werden aangehouden om te kunnen profiteren van een voordelig fiscaal regime.

We versterken de antimisbruikbepaling inzake internationale belastingontwijking via aftrekbare beroepskosten en verstrengen de controled foreign company (CFC)-maatregel om het kunstmatig versluizen van winsten richting landen met lage belastingen tegen te gaan.

We schrappen de fiscale aftrekbaarheid van de bankentaks, de taks op de kredietinstellingen en de taks op de beleggingsfondsen én maken de bankentaks progressief, waardoor banken met het meeste spaargeld meer bankentaks verschuldigd zullen zijn. Zo vragen we een inspanning van de grotere banken en zorgen we ervoor dat de concurrentie in de bankensector aangewakkerd wordt.

We voeren de controles op binnen de voetbalsector, in het bijzonder de controles op de financiële transacties tussen voetbalclubs en sportmakelaars.

Ten slotte verscherpen we ook de controles op de toepassing van de rechtspersonenbelasting en de uitzonderingsregimes in de vennootschapsbelasting.

Daarnaast zetten we ook in op de duurzame transitie, door verouderde subsidiesystemen uit te doven en duurzame investeringen en renovaties te bevorderen.

We bouwen het fiscaal voordeel voor professionele diesel af. Om de controle op de juiste toepassing van deze subsidie te versterken, zullen de terugbetalingsaanvragen enkel nog elektronisch kunnen worden ingediend.

We vereenvoudigen de complexe regeling van de investeringsaftrek met de nadruk op een fors verhoogde investeringsaftrek voor maatschappelijk verantwoorde duurzame investeringen.

We breiden de maatregel met het verlaagde btw-tarief voor afbraak en heropbouw van gebouwen die reeds geldt in 32 centrumsteden uit tot het volledige Belgische grondgebied vanaf 1 januari 2024. Daarbij zullen overal in het land de sociale voorwaarden uit de tijdelijke regeling gelden, namelijk een enige en eigen woning met een oppervlaktebeperking van 200 m². Voor de huidige regeling tot eind 2024 geldt een overgangsmaatregel.

Ten slotte wordt ook de tijdelijke verlaagde btw-maatregel op warmtepompen verlengd. Dit om de transitie van fossiele warmtebronnen richting elektriciteit een extra duw in de rug te geven.

Tegelijk wordt er budget vrijgemaakt om te investeren in belangrijke maatschappelijke uitdagingen, zoals het versterken van de nabije veiligheid, de strijd tegen de drugscriminaliteit en het beheersen van de asielcrisis.

We investeren meer dan 100 miljoen extra in de veiligheid van onze gezinnen en alleenstaanden met een focus op de nabijheid en bereikbaarheid van de politie, onze noodcentrales en de veiligheid van onze stations.

We tonen ook respect voor het harde werk van de politie. We versnellen de afgesproken loonsverhoging met een jaar en investeren in modern politiemateriaal. Want een goed uitgeruste politie is cruciaal voor een goede werking van het korps, maar evenzeer voor het veiligheidsgevoel van onze gezinnen en alleenstaanden.

We blijven investeren in de strijd tegen de drugscriminaliteit. We zetten reeds sinds dag één van deze regering in op meer mensen en middelen om de veiligheid van onze havens en omliggende steden en gemeenten te verzekeren. Inspanningen die jaar na jaar leiden tot recordvangsten.  Maar de strijd winnen, kan de douane niet alleen. Dat kan de politie niet alleen. Dat kan Justitie niet alleen. Daarom wordt er extra geïnvesteerd in de diensten die samen met het drugscommissariaat die strijd op dagelijkse basis aangaan.  

Deze begrotingsoefening was noodzakelijk om de Belgische begroting geloofwaardig en in lijn te houden met de doelstellingen vooropgesteld in het Stabiliteits- en Groeipact.

Minister Van Peteghem is tevreden dat dit pad wordt aangehouden. Sinds aanvang van deze regering wijst hij reeds op het belang van een geloofwaardig pad richting een gezonde begroting. Dat is cruciaal om onze welvaartsstaat zoals we die vandaag kennen ook de komende jaren overeind te houden. Daartoe zullen de komende jaren ingrijpende hervormingen dienen te worden beslist in de fiscaliteit, gezondheidszorg en pensioenen. Dat dient dan ook de eerste en belangrijkste zorg te zijn van een volgend regeerakkoord en een volgende regering.