Persbericht

Het vernieuwde College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude kwam voor het eerst bijeen

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem riep maandagavond een eerste keer het vernieuwde College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude bijeen. Dat college verenigt alle actoren in de strijd tegen fiscale fraude, sociale fraude en sociale dumping.

Voor een efficiënte en doelgerichte fraudebestrijding is samenwerking, coördinatie en uitwisseling van informatie noodzakelijk op alle vlakken en niveaus. Zowel thematisch, administratief als strafrechtelijk. Met het vernieuwde College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude wordt een heel belangrijke stap genomen.

“Het vernieuwde college bundelt eindelijk alle krachten die de afgelopen jaren los van elkaar al mooi en hard werk leverden in de strijd tegen fraude. Door samen te werken en informatie uit te wisselen op alle vlakken en niveaus, maken we de mazen van het net kleiner.”

Vincent VAN PETEGHEM, Vice-eersteminister en minister van Financiën

Het college verenigt administraties  bevoegd voor fiscale, sociale en economische fraude, alsook de gerechtelijke  politie en justitie. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem zit als Minister bevoegd voor de coördinatie van de fraudebestrijding  het college voor.

In eerste instantie worden de lopende actieplannen gecoördineerd om in het verlengde daarvan een meerjarig actieplan 2021 – 2024 uit te werken. Zo zijn in de eerste vergadering de ontwerp actieplannen van de Bijzondere Belasting Inspectie (BBI), de Administratie van de Fiscaliteit (AAFISC) en van de Sociale Inspectie- en Opsporingsdienst (S.I.O.D) besproken. Op die manier zullen de individuele inspanningen van velen opnieuw worden gebundeld in een daadkrachtig en efficiënt beleid in het kader van fraudebestrijding.

Het college bestaat uit volgende leden:

 • Algemene Administratie van de Inning en de Invordering van de FOD Financiën;
 • Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie van de FOD Financiën;
 • Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van de FOD Financiën;
 • Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de FOD Financiën;
 • De Cel voor Financiële Informatieverwerking;
 • De procureurs-generaal van Brussel en Luik namens het College van procureurs-generaal;
 • De federaal procureur van het federaal parket;
 • Algemene directie gerechtelijke politie van de Federale Politie;
 • Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst;
 • De Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie;
 • de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
 • de Dienst Coördinatie Anti-Fraude.