Persbericht

Minister Van Peteghem verduidelijkt voorwaarden voor btw-verlaging op zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers

De Federale Ministerraad keurde vandaag het Koninklijk Besluit goed dat de btw verlaagt naar 6% voor de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers.

De maatregelen passen in het energie-akkoord van de federale regering en dienen om gezinnen en alleenstaanden financieel te helpen om hun woning energiezuinig te maken. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem verduidelijkt graag enkele voorwaarden om van de btw-verlagingen te genieten.

“Voor veel gezinnen is meestappen in de energietransitie vandaag nog het allerlaatste van hun zorgen. Terwijl het net dé manier is om de energiefactuur structureel te verlagen. Daarom mogen we mensen vandaag niet afschrikken. We moeten hen begeleiden: waar gaan we naartoe en hoe pakken we het aan. Met deze maatregelen bieden we hen richting en duidelijkheid en daar horen ook heldere voorwaarden bij.”

Vincent Van Peteghem, Minister van Financiën

 

De btw-verlagingen voor de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers gelden van 1 april 2022 tot en met 31 december 2023 voor woningen jonger dan 10 jaar, met inbegrip van nieuwbouwwoningen en woningen heropgebouwd na afbraak. Maar Europa staat enkel een tariefverlaging toe voor de levering en installatie van deze goederen. De aankoop van een nieuwe woning in zijn geheel inclusief een warmtepomp en/of zonneboiler en/of zonnepanelen die, moet namelijk onderworpen worden aan het oorspronkelijke btw-tarief van 21%. De btw-verlaging naar 6% geldt dus helaas niet bij aankoop op plan. 

Voor woningen ouder dan 10 jaar bestaat al langer een verlaagd btw-tarief voor de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers.

Daarnaast gelden er ook nog enkele andere voorwaarden.

Een eerste voorwaarde bepaalt dat de handelingen worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker, bijvoorbeeld een eigenaar, vruchtgebruiker of huurder van het gebouw. Dit kan gaan over:

  • privéwoningen van particulieren;
  • verblijfsinrichtingen voor bejaarden welke door de bevoegde overheid zijn erkend;
  • internaten die zijn toegevoegd aan scholen of universiteiten of die ervan afhangen;
  • jeugdbeschermingstehuizen en residentiële voorzieningen die op duurzame wijze, in dagen nachtverblijf, minderjarigen huisvesten en die erkend zijn door de bevoegde overheid;
  • opvangtehuizen die in dag- en nachtverblijf thuislozen en personen in moeilijkheden huisvesten en die erkend zijn door de bevoegde overheid;
  • psychiatrische verzorgingstehuizen die op een duurzame wijze in dag- en nachtverblijf personen met een langdurige en gestabiliseerde psychische stoornis of mentaal gehandicapten huisvesten en die door de bevoegde overheid erkend zijn;
  • gebouwen waar, ten titel van een initiatief van beschut wonen erkend door de bevoegde overheid, het op een duurzame wijze huisvesten in dag- en nachtverblijf en het begeleiden van psychiatrische patiënten plaatsheeft.

Een tweede voorwaarde bepaalt dat de handelingen betrekking hebben op een woning die, na de uitvoering ervan, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt;

Een derde voorwaarde heeft betrekking op de ouderdom van de woning. Zoals reeds gesteld gaat het om woningen jonger dan 10 jaar, met inbegrip van nieuwbouwwoningen en woningen heropgebouwd na afbraak. Voor woningen ouder dan 10 jaar bestaat al langer een verlaagd btw-tarief voor de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers.

Een vierde voorwaarde is een technische voorwaarde om alleen een verlaagd btw-tarief mogelijk te maken voor verwarmingssystemen zoals zonneboilers en warmtepompen wanneer bepaalde referentienormen inzake uitstoot worden in acht genomen. Rekening houdend met het feit dat de meeste zonneboilers en warmtepompen geen of nauwelijks uitstoot hebben, hebben dergelijke installaties dan ook geen enkel probleem om deze referentienormen te behalen. Alleen voor bepaalde technische installaties die gedeeltelijk terugvallen op fossiele brandstoffen, bv bij zonneboilers die maar gedeeltelijk functioneren op basis van zonnewarmte, zal moeten worden nagegaan of zij de bestaande referentienormen behalen. In dat geval zal de specifieke referentienorm in acht moeten worden genomen die is opgenomen voor de specifieke bijkomende verwarmingsinstallatie op fossiele brandstof die verbonden is met de betrokken zonneboiler.

Een vijfde voorwaarde heeft betrekking op de verplichte vermelding op de factuur. Net zoals bij renovatiewerken werd het btw-attest vervangen door een uitdrukkelijke vermelding op de factuur en krijgt de klant één maand tijd om de factuur en het verlaagd btw-tarief te betwisten.

Het Koninklijk Besluit dat vandaag door de Federale Ministerraad werd goedgekeurd verlengt ook de reeds bestaande btw-verlaging voor afbraak en heropbouw tot eind 2023.  De voorwaarden om van deze btw-verlaging te genieten, vindt u op de website van de FOD Financiën.

Meer info over het tijdelijk verlaagd btw-tarief voor zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen? Klik hier.