Nieuwsbericht

Minister Van Peteghem verleent een laatste keer uitstel aan accountants en belastingadviseurs voor aangifte personenbelasting

Minister Van Peteghem verleent een laatste keer uitstel aan accountants en belastingadviseurs voor aangifte personenbelasting

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem verleent een éénmalig en allerlaatste uitstel aan de mandatarissen voor de indiening van de aangiften in de personenbelasting en dit tot maandag 8 november 2021.
 
“Ik wil de economische beroepsbeoefenaars en het ITAA bedanken voor de constructieve samenwerking de afgelopen periode. Het is dan ook mijn bedoeling om de samenwerking met de sector nauw te houden en te bouwen aan wederzijds vertrouwen. Een laatste en eenmalige uitstel voor de aangiften personenbelasting past in die samenwerking, net zoals het voornemen om de komende jaren hard in te zetten om de indieningstermijnen te respecteren en werkbaar te houden.”
Vincent Van Peteghem, Vice-eersteminister en Minister van Financiën bevoegd voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding
 
De Minister heeft begrip voor de uitzonderlijke situatie waarin veel economische beroepsbeoefenaars zich bevinden onder andere door de vele fiscale gevolgen van de coronacrisis. Tegelijk bereikte Minister Van Peteghem samen met het ITAA, het beroepsinstituut van accountants en belastingadviseurs, een akkoord om de komende jaren hard in te zetten om de indieningstermijnen te respecteren én de applicaties toegankelijk te houden.
 
De voorbije weken hebben verschillende accountants en belastingadviseurs contact genomen met Minister Van Peteghem omtrent de uiterste indieningstermijnen die erg dicht bij elkaar liggen. De impact van de coronacrisis liet zich namelijk ook in de fiscale sector voelen en heeft het voor de belastingplichtige soms moeilijker gemaakt om aan zijn fiscale verplichtingen te voldoen. De economische beroepsbeoefenaars hebben een belangrijke rol gespeeld om die bijkomende problemen ingevolge de coronacrisis op te vangen voor hun cliënten.
 
Net zoals de burgers maken ook mandatarissen gebruik van de digitale applicaties van de FOD Financiën. Minister Van Peteghem onderschrijft ten volle dat deze steeds beschikbaar moeten zijn gedurende de indieningsperiode. Die vlotte werking is dan ook een speerpunt voor zowel de FOD Financiën als voor de gebruikers. De Minister merkt op dat het tekort aan spreiding door de mandatarissen als gevolg heeft dat in de aanloop van de uiterste indieningstermijn de applicaties voor problemen blijven zorgen. Een pijnpunt dat de Minister, de FOD Financiën en het ITAA samen zullen aanpakken.
 
De applicaties van de FOD Financiën zijn al vroeg op het jaar beschikbaar, maar de ervaring leert dat de spreiding van het gebruik van Tax On Web en BizTax niet optimaal is. Daarom zal in nauw overleg met het ITAA nagegaan worden of een wetgevend of administratief initiatief hiervoor een oplossing kan bieden.
Voor de aangifte van de vennootschapsbelasting werd dit jaar al een gezamenlijke inspanning geleverd: aangiften in de vennootschapsbelasting die ten laatste op 30 september werden ingediend, zullen vervroegd worden terugbetaald. De mogelijkheid om dergelijk initiatief uit te breiden naar de personenbelasting wordt in overleg met het ITAA onderzocht.
 
We zullen ook inzetten op voortgangsrapportering om een rush op het einde van de aangiftetermijn te vermijden en het risico op overbelasting van de applicaties te vermijden.
 
Er werd ook een gezamenlijke beslissing genomen om voor aanslagjaar 2022 de uiterste indieningsdatum van BizTax vast te leggen op 17 oktober 2022.
 
In de toekomst wordt jaarlijks het uitstel teruggedrongen op voorwaarde dat de applicaties Tax-on-web en Biztax tijdig en tenminste 4,5 maand normaal beschikbaar zijn en de overeengekomen spreiding wordt gerespecteerd. We stappen af van structureel uitstel: dat komt de verwerking van de aangiften door de FOD Financiën niet ten goede en geeft een verkeerd signaal aan de mandatarissen die wél de indieningstermijnen respecteren. Gezien er al ingezet wordt op planning, organisatie en spreiding van de indiening van BizTax-aangiften, is er dit jaar geen uitstel van deze aangiftetermijn voorzien, die dus nog steeds is bepaald op 28 oktober.
 
Voor de indiening van de aangiften in de personenbelasting wordt er evenwel door de hierboven vermelde uitzonderlijke situatie een laatste keer éénmalig uitstel verleend tot maandag 8 november 2021, hetgeen in overleg met het ITAA is beslist. Gezien er ook voor personenbelasting proactief wordt gewerkt, is afgesproken dat er in de toekomst niet langer om uitstel zal worden verzocht, noch zal dat algemeen worden verleend.