Nieuwsbericht

Resoluties ter wijziging van statuten multilaterale ontwikkelingsbanken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem en minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez een voorontwerp van wet goed dat een aantal wijzigingen aanbrengt aan de statuten van drie multilaterale ontwikkelingsbanken.

De voorgestelde wijzigingen betreffen voornamelijk de statutaire nominale begrenzing van leningen en waarborgen in de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling (IBRD), de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) en de Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB).

Voor de EBRD is een tweede wijziging voorzien die het werkingsgebied van de instelling uitbreidt zodat ook landen van Sub-Sahara-Afrika en Irak daartoe behoren.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende goedkeuring van IBRD resolutie nr. 696, EBRD resoluties nr. 259 en 260, en wijziging van de Overeenkomst tot oprichting van de Aziatische Ontwikkelingsbank