Nieuwsbericht

Digitale operationele weerbaarheid voor de financiële sector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp van wet goed betreffende de digitale operationele weerbaarheid voor de financiële sector. Daarnaast worden eveneens diverse bepalingen goedgekeurd.

Het voorontwerp van wet bevat de volgende elementen:

 

  1. Uitvoering van de DORA-verordening

De DORA-verordening heeft tot doel op Europees niveau een uniform minimumkader vast te stellen voor de digitale operationele weerbaarheid van de financiële sector, zodat de technologische beveiliging, de goede werking en het snelle herstel van de sector gewaarborgd zijn bij inbreuken op de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie. Zij is op horizontale wijze van toepassing op de ondernemingen uit de financiële sector, ongeacht hun statuut, en vult, wat de digitale operationele weerbaarheid betreft, de aldaar reeds toepasselijke prudentiële regels aan.

Het overgrote deel van de bepalingen van de DORA-verordening zijn rechtstreeks van toepassing en vereisen dus geen wetgevende of reglementaire maatregelen op nationaal vlak. Enkel de bepalingen van de verordening over de toewijzing van toezichtsbevoegdheden aan de toezichthouders moeten door de nationale wetgever ten uitvoer worden gelegd. Het voorontwerp van wet beperkt zich dus tot de toewijzing van toezichtsbevoegdheden aan de Nationale Bank van België (NBB) en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en tot de verdeling van bevoegdheden tussen de NBB en de FSMA. Het voorontwerp bevat ook bepalingen met betrekking tot de invoering van een samenwerkingsmechanisme en de overdracht van informatie tussen de NBB en de FSMA.

  2. Uitvoering van de Securitisatieverordening

Het voorontwerp beoogt de verdeling van de bevoegdheden tussen de FSMA en de NBB voor het toezicht op de naleving van de Securitisatieverordening te verankeren. Het gehanteerde principe is dat elke toezichthouder verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving van deze verordening door ondernemingen waarvoor hij al toezichthoudende bevoegdheden heeft.

  3. Andere bepalingen

Het voorontwerp bevat ook een aantal wijzigingen van diverse aard, die ofwel technische wijzigingen aanbrengen, ofwel voortvloeien uit Europese teksten.

De bepalingen ter uitvoering van de DORA-verordening treden in werking op 17 januari 2025, overeenkomstig de verordening. De andere bepalingen treden in werking overeenkomstig het gemeen recht.

 

Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.