Persbericht

Minister Van Peteghem geeft in Parlement startschot voor brede dialoogronde over fiscale hervorming

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem trekt vandaag naar de Commissie Financiën in het Federaal Parlement voor een eerste gedachtewisseling over de geplande bredere fiscale hervorming. De Minister geeft alle verkozen fracties de kans om over de partijgrenzen heen visies met elkaar te delen. De gedachtewisseling is ook het startschot voor een brede maatschappelijke dialoogronde waarbij organisaties, verenigingen, belangengroepen en burgers actief worden betrokken om in gesprek te gaan over de toekomst van onze fiscaliteit.

“Het studiewerk voor de bredere fiscale hervorming is volop aan de gang. Maar vooraleer te werken aan een blauwdruk, vind ik het belangrijk om zo breed mogelijk in dialoog te gaan. Want deze hervorming moet er een worden die verder kijkt dan deze legislatuur en ons land klaarstoomt voor de toekomst. Er moet ernstig en fundamenteel nagedacht worden over de toekomst van onze fiscaliteit, zonder taboes.”

Vincent Van Peteghem, Vice-eersteminister en Minister van Financiën

 

Zoals afgesproken in het Regeerakkoord wil deze Regering werk maken van een bredere fiscale hervorming. Een hervorming waar Minister van Financiën Van Peteghem zijn schouders onder zet. Ons Belgisch belastingsysteem wordt vandaag gekenmerkt door vele uitzonderingen, vrijstellingsregimes en verschillen in behandeling binnen de verschillende fiscale domeinen. Het systeem heeft nood aan eenvoud, éénduidigheid en rechtvaardigheid. Om die redenen wil deze Regering werk maken van een bredere fiscale hervorming.

Rekening houdend met de in het Regeerakkoord vastgelegde focus, zal Minister Van Peteghem de drie grote, klassieke werven behandelen van de arbeidsfiscaliteit, de vermogensfiscaliteit en de consumptiefiscaliteit. Maar het spreekt voor zich dat er bijzondere aandacht zal zijn voor het ondersteunen van onze gezinnen en dus de gezinsfiscaliteit, het aanmoedigen van ondernemerschap en het stimuleren van investeringen, de armoedeproblematiek en de fiscaliteit op de vervangingsinkomsten en het halen van onze klimaatambities via de duurzaamheidsfiscaliteit.

Er wordt uiteraard niet vertrokken van een wit blad. In het verleden werden reeds diverse initiatieven genomen die nuttige inspiratie opleveren voor het uitwerken van een blauwdruk voor een fiscale hervorming. De Hoge Raad van Financiën deed al studiewerk met een omvangrijk advies als resultaat. Daarnaast kunnen we ook rekenen en bouwen op verschillende internationale aanbevelingen van instellingen als de OESO en het IMF.

Maar ook de komende weken en maanden wil Minister Van Peteghem nog veel inspiratie opdoen. Daarom is de gedachtewisseling in het parlement ook het startschot voor een brede maatschappelijke dialoogronde waarbij organisaties, verenigingen, belangengroepen en burgers actief worden betrokken om in gesprek te gaan over de toekomst van onze fiscaliteit.

Deze hervorming moet het belastingstelsel eenvoudiger, rechtvaardiger, moderner en meer neutraal maken. Een ingrijpende hervorming is de ambitie en het uiteindelijke doel. Ingrijpend, maar niet roekeloos. Want uiteraard kan en zal de uitvoering van de hervorming niet van de ene op de andere dag gebeuren. Om iedereen voldoende rechtszekerheid en voorbereidingstijd te geven, zal de uiteindelijke uitrol gefaseerd verlopen.

“De complexiteit van onze fiscaliteit is ontstaan door alsmaar deelaanpassingen te doen. Een aftrek hier, een extra belasting daar. Die aanpak doortrekken wil ik zo veel als mogelijk vermijden. Er moet consequent hervormd worden. Een ingrijpende hervorming een sterke hefboom kan vormen voor de verschillende engagementen van deze regering. Maar ook en vooral omdat ik ervan overtuigd ben dat de hervorming hoognodig is om onze gezinnen en ondernemers zuurstof te geven voor de komende decennia.”

Vincent Van Peteghem, Vice-eersteminister en Minister van Financiën