Persbericht

Minister Van Peteghem zorgt voor overgangsmaatregelen bij nieuwe btw-regels voor prestaties van de (para)medische beroepen, ziekenhuisverpleging en medische verzorging

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem verduidelijkt graag enkele overgangsmaatregelen in het kader van de nieuwe btw-regels voor medische verzorging. De maatregelen moeten de medische sector toelaten om zich voor te bereiden op deze nieuwe regelgeving.

 

 1. Context

De huidige Belgische regelgeving met betrekking tot deze btw-vrijstelling werd in 2019 gedeeltelijk vernietigd door het Grondwettelijke Hof. Een ingreep drong zich op om iedereen duidelijkheid en rechtszekerheid te bieden.

Net om die duidelijkheid en rechtszekerheid te bieden, werd gekozen om de nieuwe regelgeving helemaal in overeenstemming met  Europese regelgeving en rechtspraak op te stellen. Dat betekent dat enkel zorgprestaties met een therapeutisch doel kunnen worden vrijgesteld van btw.

Deze nieuwe regeling werd door het parlement goedgekeurd begin juli 2021 en zal in werking treden op 1 januari 2022.

 

 1. Gevolgen en overgangsmaatregelen voor paramedische beroepen

Momenteel is het merendeel van de handelingen van paramedische beroepen, zoals podologen, onderworpen aan btw. Vanaf 01.01.2022 worden de (be)handelingen die zij verrichten in de regel vrijgesteld van btw. Zij verrichten immers veelal diensten met therapeutisch doel. De handelingen met een puur esthetisch karakter blijven onderworpen aan btw.

Sommige paramedische beoefenaars gaan dus over van een btw-stelsel waarbij hun dienstprestaties belast worden naar een stelsel waarbij alle dienstprestaties vrijgesteld zijn van btw.

Ingevolge de nieuwe wetgeving dienen zij normaal gezien een éénmalige herziening van de btw die ze in het verleden in aftrek hebben genomen voor hun investeringen, uit te voeren. De herzieningsperiode bedraagt 5 jaar voor roerende goederen en 15 jaar voor onroerende goederen.

Rekening houdend met onder andere de uitzonderlijke situatie waarin zij zich bevinden, herziening ingevolge een wetswijziging, zal de administratie een jaarlijkse en dus gespreide herziening aanvaarden.

 

 1. Gevolgen voor ziekenhuizen en controleartsen

Ziekenhuizen bevinden zich in de omgekeerde positie dan de paramedische beroepen. Hun handelingen genieten momenteel een ruime vrijstelling waarbij vanaf 1 januari 2022 enkel handelingen met een strikte invulling van het begrip ‘therapeutisch doel’ onder de vrijstelling vallen.

De activiteiten van zelfstandige artsen die in opdracht van werkgevers de arbeidsongeschiktheid van werknemers controleren, hebben geen therapeutisch doel. Om die reden zullen de handelingen van controleartsen niet langer de btw-vrijstelling kunnen genieten.

 

 1. Algemene overgangsmaatregelen

a. Tolerantie voor het toepasbaar btw-regime

De volgende handelingen kunnen onderworpen blijven aan de regeling zoals die van toepassing was tot 31.12.2021:

 • de behandelingen verricht door medische beroepsbeoefenaars en ziekenhuizen die uiterlijk op 31.12.2021 zijn vastgelegd met de patiënt. (Op voorwaarde dat de behandeling effectief wordt uitgevoerd of afgerond uiterlijk op 30.06.2022.)
 • de dienstprestaties (vb. expertises) die reeds zijn uitgevoerd uiterlijk op 31.12.2021 (belastbaar feit) maar waarvoor er zich een oorzaak van opeisbaarheid voordoet na die datum.
 • Indien een vergoeding gedeeltelijk betrekking heeft op dienstprestaties die uiterlijk op 31.12.2021 materieel zijn verricht en gedeeltelijk op dienstprestaties die materieel verricht worden na die datum, blijft de vergoeding met betrekking tot de vóór 01.01.2022 materieel verrichte diensten, waarvoor de btw bij toepassing van de wettelijke regels nog niet opeisbaar was geworden uiterlijk op 31.12.2021, de tot op die datum geldende regeling volgen. Op voorwaarde dat een formele, gedetailleerde kostenstaat wordt uitgereikt en de prijs duidelijk bepaalbaar is en kan toegerekend worden aan de vóór 01.01.2022 materieel verrichte diensten. Deze kostenstaat dient ten laatste op 28.02.2022 te worden uitgereikt aan de medecontractant.

 

 1. Tolerantie voor de btw-identificatie

De belastingplichtigen die als gevolg van deze wijzigingen zich voor btw-doeleinden moeten laten identificeren krijgen een maand extra tijd om hun ondernemingsnummer te laten activeren. Het ondernemingsnummer kan geactiveerd worden als btw-identificatienummer met datum uitwerking 01.01.2022, op voorwaarde dat het formulier wordt ingediend uiterlijk op 31.01.2022.

Een ondernemingsnummer kan worden geactiveerd door indiening van het formulier e604A via een erkend ondernemingsloket of via de toepassing e604 (https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/aangifte/aanvang-wijziging-einde-activiteit).

Deze tolerantie geldt ook voor wie reeds voor  btw-doeleinden geïdentificeerd was, maar  als gevolg van de nieuwe wetgeving een btw-identificatie moet laten wijzigen door indiening van het formulier e604B.

 

 1. Tolerantie voor de indiening van de eerste periodieke btw-aangiften

We voorzien ook in meer tijd voor iedereen die als gevolg van deze wijzigingen voor het eerst een periodieke btw-aangifte moet indienen.

 • Een indiener van maandaangiften kan de handelingen m.b.t. januari, februari en maart 2022  opnemen in de aangifte m.b.t. april 2022 die uiterlijk 20 mei 2022 moet worden ingediend. Dit enkel als er m.b.t. de maanden januari, februari en maart 2022, uiterlijk respectievelijk 20 februari, 20 maart en 20 april 2022 een nihilaangifte wordt ingediend.
 • Het is in dezelfde zin toegestaan dat een indiener van kwartaalaangiften de handelingen van het eerste kwartaal 2022 pas opneemt in de aangifte m.b.t. het tweede kwartaal 2022  die uiterlijk 20 juli 2022 moet  worden ingediend. Deze opnieuw enkel als er m.b.t. het eerste kwartaal 2022, uiterlijk 20 april 2022 een nihilaangifte wordt ingediend.