Persbericht

Steunmaatregelen voor bedrijven naar aanleiding van de coronacrisis

Om de tewerkstelling in de door de coronacrisis zwaar getroffen sectoren extra te ondersteunen stuurde Minister van Financiën Vincent Van Peteghem een omzendbrief ter verduidelijking van de toepassing van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. Deze maatregel werd ingevoerd met de CORONA III wet (wet van 15 juli 2020).

Door gebruik te maken van het systeem van vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing wordt de loonkost voor de maanden juni, juli en augustus 2020 gemilderd. Dit kan op voorwaarde dat de betrokken werkgevers gedurende een ononderbroken periode van minstens 30 kalenderdagen tussen 12 maart 2020 en 31 mei 2020 gebruik hebben gemaakt van het stelsel van tijdelijke werkloosheid. De werkgever krijgt op deze wijze meer financiële armslag.

“Het is in deze moeilijke periode belangrijk om de tewerkstelling in de zwaar getroffen sectoren extra te ondersteunen. We geven werkgevers meer financiële armslag door hen een tijdelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing te bieden en zo de loonkost te milderen.”

Vincent VAN PETEGHEM, Vice-eersteminister en minister van Financiën

Met deze omzendbrief verduidelijkt de Minister de toepassing van de vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. Er wordt in de brief nog eens ingegaan op de voorwaarden en de wettelijke voorschriften. Daarnaast worden er voldoende voorbeelden gegeven voor de praktijk en wordt uitgelegd hoe de aangifte correct moet gebeuren.

De niet door te storten bedrijfsvoorheffing zal worden berekend op basis van de totale kost aan bedrijfsvoorheffing van een vastgelegde referentieperiode, namelijk de maand mei 2020.

De vrijstelling is gelijk aan 50 % van het verschil tussen enerzijds de totale kost aan bedrijfsvoorheffing voor elk van de maanden juni, juli en augustus 2020 en anderzijds de totale kost aan bedrijfsvoorheffing met betrekking tot de bezoldigingen van de referentieperiode mei 2020.

Een voorbeeld:

  • BV kost mei 2020: 1 000 euro
  • BV kost juni 2020: 1 500 euro
  • De niet door te storten bedrijfsvoorheffing voor de maand juni 2020 bedraagt:
    1.500 – 1.000 = 500 x 50 % = 250 euro

Bovendien neemt de Minister in deze omzendbrief enkele belangrijke standpunten in over de toepassing van het begrip “ononderbroken periode van 30 dagen”:

  1. Collectieve sluitingsdagen onderbreken de periode niet.

Opdat sectoren zoals de bouwsector van dit systeem zouden kunnen genieten wordt deze periode niet onderbroken door collectieve sluitingsdagen of ADV-dagen (dagen die ter compensatie worden gegeven aan werknemers om aan de wettelijke arbeidsduur te komen).

  1. Er wordt geen rekening gehouden met verschillende weekstelsels.

Ook een bedrijf dat werknemers tewerkstelt in verschillende weekstelsels kan gebruik maken van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing, wanneer enkel de werknemers in het vijfwerkdagenstel op tijdelijke werkloosheid staan. Er wordt niet gekeken naar de weekstelsels, maar naar de werknemers.