Persbericht

Producten wegschenken wordt fiscaal voordeliger dan ze weg te gooien

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem maakt het wegschenken voor liefdadigheidsdoeleinden fiscaal voordeliger. Op die manier wil hij ondernemers stimuleren levensnoodzakelijke goederen niet langer te vernietigen.

Deze zomer kwam er reeds duidelijkheid over de gevolgen inzake btw, wanneer ondernemers levensnoodzakelijke goederen wegschenken. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem stuurt nu ook een omzendbrief uit om de gevolgen op de inkomstenbelastingen te verduidelijken.

Zo worden alle kosten die gepaard gaan met het wegschenken van levensnoodzakelijke goederen voor liefdadigheidsdoeleinden fiscaal aftrekbaar. De schenkende onderneming hoeft zich evenmin zorgen te maken dat dit zal worden gezien als een belastbaar toegestaan abnormaal of goedgunstig voordeel.

“Door de coronacrisis is de druk op de voedselbanken sterk toegenomen. We moeten bedrijven en handelaars stimuleren om goederen die levensnoodzakelijk zijn, maar niet verkoopbaar zijn weg te schenken aan liefdadigheidsinstellingen. Daarom maken we het fiscaal voordeliger om weg te schenken dan om weg te gooien.”

Vincent VAN PETEGHEM, Vice-eersteminister en minister van Financiën

VOLGENDE GOEDEREN KOMEN HIERVOOR IN AANMERKING:

 • Voedingsmiddelen die bestemd en geschikt zijn voor menselijke consumptie, maar niet meer geschikt zijn voor een normale verkoop. Dit met uitzondering van geestrijke dranken.
  • Voedingsmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum bijna is verstreken;
  • Voedingsmiddelen waarvan de verpakking is beschadigd of niet langer voldoet aan de gewenste commercialisatiestandaard;
  • Voedingsmiddelen waarvan de door de fabrikant vooropgestelde productiestandaard niet werd behaald of waarbij de gebruikelijke commercialisatieperiode is verlopen.
 • Levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen (basishygiëneproducten, kleding, schoolgerei, etc.) die op grond van hun intrinsieke kenmerken (kleur, omvang, textuur, etc.) niet meer kunnen worden verkocht tegen de oorspronkelijke commercialisatievoorwaarden.

VOLGENDE BELASTINGPLICHTIGEN KUNNEN GEBRUIKMAKEN VAN DE REGELING:

 • Producenten en distributiebedrijven;
 • Belastingplichtigen die voedingsmiddelen hebben aangekocht om deze in het kader van hun economische activiteit te gebruiken (bijvoorbeeld een horeca-uitbater).

AAN VOLGENDE ORGANISATIES MAG GESCHONKEN WORDEN:

 • Voedselbanken;
 • Elke administratie of overheid in het kader van hun opdrachten tot het verdelen van voedselhulp aan behoeftige personen;
 • Elke door een overheid erkende liefdadigheidsorganisatie;
 • Een door de minister van Financiën of zijn gemachtigde erkend verdeelplatform.