Persbericht

Akkoord over hervorming van Europese begrotingsregels

De onderhandelaars van de Raad en het Europees Parlement hebben een voorlopig politiek akkoord bereikt over de voorgestelde hervorming van het EU-kader voor economische governance. Het hoofddoel van de hervorming is het waarborgen van gezonde en houdbare overheidsfinanciën terwijl in alle lidstaten duurzame en inclusieve groei worden bevorderd met hervormingen en investeringen.

"Met de nieuwe regels – die voor alle EU-landen doeltreffend en toepasbaar zijn – wordt het bestaande kader aanzienlijk verbeterd. Ze zorgen voor evenwichtige en houdbare overheids­financiën, leggen meer nadruk op structurele hervormingen en bevorderen investeringen, groei en werkgelegenheid in de hele EU. Ik ben blij met dit evenwichtige akkoord, dat een snelle uitvoering mogelijk zal maken."
Vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de Fraudebestrijding en de Nationale Loterij

Belangrijkste onderdelen van het voorlopig akkoord

De Raad en het Parlement stemden in met het algemene doel van de hervorming, namelijk het terugdringen van de schuldquotes en tekorten, op een geleidelijke, realistische, duurzame en groeivriendelijke manier, terwijl hervormingen en investeringen op digitaal, groen en sociaal gebied en op het gebied van defensie worden beschermd. Tegelijkertijd moet het nieuwe kader voldoende ruimte bieden voor anticyclisch beleid en macro-economische onevenwichtigheden aanpakken.

Het akkoord handhaaft ook de verplichting voor de lidstaten om nationale structurele begrotings­plannen voor de middellange termijn in te dienen.

De Commissie zal een "referentie­traject" (voorheen "technisch traject" genoemd) indienen bij lidstaten waar de overheids­schuld hoger is dan 60% van het bruto binnenlands product (bbp) of waar het overheids­tekort hoger is dan 3% van het bbp. Dit zal vooraf worden gegaan door een facultatieve en een op feiten gebaseerde dialoog tussen de lidstaten en de Commissie.

Het referentietraject geeft aan hoe de lidstaten ervoor kunnen zorgen dat de overheids­schuld aan het einde van een budgettaire aanpassings­periode van 4 jaar op een plausibel neerwaarts traject ligt of op middellange termijn op een prudent niveau blijft.

Het referentietraject moet aan 2 waarborgen voldoen: de schuld­houdbaarheids­waarborg, om te zorgen voor een daling van het schuld­niveau, en de waarborg voor de veerkracht van het tekort voor een veiligheidsmarge die onder de in het Verdrag vastgelegde referentie­waarde van 3% van het bbp ligt, om begrotings­buffers aan te leggen.

Vervolgens nemen de lidstaten een op basis van het referentie­traject opgesteld begrotings­aanpassings­traject – in de vorm van netto-uitgaven­trajecten – op in hun nationale structurele begrotings­plannen voor de middellange termijn. Al deze plannen, met inbegrip van de netto-uitgaven­trajecten, moeten door de Raad worden goedgekeurd. In het akkoord is vastgelegd dat afwijkingen van de landspecifieke netto-uitgaven­trajecten in een controle­rekening worden geregistreerd.

De nieuwe regels zullen structurele hervormingen en overheids­investeringen voor duurzaamheid en groei verder aanmoedigen. De lidstaten kunnen om een verlenging van de budgettaire aanpassings­periode met maximaal 7 jaar vragen als zij bepaalde hervormingen doorvoeren en bepaalde investeringen doen die de veerkracht en het groei­potentieel verbeteren, de houdbaarheid van de begroting ondersteunen en de gemeenschappelijke prioriteiten aanpakken. Onder dat laatste vallen onder meer het verwezenlijken van een eerlijke, groene en digitale transitie, het waarborgen van energie­zekerheid, het versterken van de sociale en economische veerkracht en, waar nodig, de opbouw van defensie­vermogens.

Volgende stappen

Dit voorlopige politieke akkoord moet nog worden goedgekeurd door het comité van permanente vertegenwoordigers van de Raad, en door de Commissie economische zaken van het Parlement, waarna een formele stemming volgt in zowel de Raad als het Parlement. De tekst verschijnt vervolgens in het Publicatieblad van de EU, en treedt de volgende dag in werking.

Voor de verordening over het correctieve deel en de richtlijn betreffende voorschriften voor de begrotingskaders van de lidstaten moet het Europees Parlement enkel worden geraadpleegd.

Het is de bedoeling dat alle teksten tegelijkertijd in de Raad worden aangenomen.

 

Lees hier het volledige persbericht: https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2024/02/10/economic-governance-review-council-and-parliament-strike-deal-on-reform-of-fiscal-rules/